Aktuality obce

Výzva vlastníkům pozemků_dřeviny v blízkosti silnic II. a III. třídy

 • vlastník pozemku, z něhož vyrůstá vegetace (především dřeviny –
  stromy a keře), nacházející se v sousedství silnice nebo zasahující
  (např. větvemi) do ochranného pásma silnice, tj. do vzdálenosti 15 m
  od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu silnice II. nebo
  III. třídy, je dle občanského zákoníku povinen provádět nezbytně
  nutná opatření k zabránění či omezení vzniku škod na životě, zdraví
  či majetku, která lze vzhledem ke konkrétní časové a místní situaci
  po něm rozumně požadovat, tzn. provádět pravidelnou kontrolu
  dřevin s ohledem na jejich stáří a vzrůst a jejich pravidelnou údržbu,
  tj. ořezávání větví či vykácení starých poškozených stromů;
 • uvedená povinnost se vztahuje nejen na vlastníky pozemků přímo
  sousedících se silnicí (tzn. mající společnou fyzickou hranici), ale
  také na vlastníky pozemků způsobilých ohrozit silniční provoz bez
  ohledu na vzdálenost od takové silnice;
 • v případě porušení této právní povinnosti vzniká odpovědnost
  vlastníka pozemku za vzniklou škodu, neboť dle výše cit. zákona je
  strom součástí pozemku.