Historie obce

Historický vývoj

Nejstarší písemná zpráva o Ludkovicích je z roku 1412. Tehdy patřily Ludkovice k hradu Starý Světlov, od roku 1592 patřily k panství Luhačovickému a dějiny měly stejné jako Luhačovice. Po celé 14. století trpělo Luhačovsko nepřátelskými vpády – vpád Tatarů, uherského Koncia apod.

Rovněž upálení Jana Husa vyvolalo na Luhačovicku velkou odezvu. 15. století bylo i na Luhačovsku ve znamení husitských válek. 16. století pak přináší v dějinách místního kraje rozhodný obrat, v kraji nebyly žádné války, až na výjimky v podobě krátkodobých vpádů Turků a uherských povstalců.

O poddanských poměrech této oblasti svědčí soupis poddanských povinností z Luhačovic z roku 1579.

Odtud se dozvídáme, že postavení poddaných bylo snesitelné. Poddaní odváděli vrchnostem různé dávky z gruntů, z luk, zahrad, ale i dávky ve formě domácích zvířat.

Půda byla dle tzv. lánských visitací, zhotovených k daňovým účelům, rozdělena do několika tříd.

Z válek a nájezdů, které ovlivňovaly život v Ludkovicích v minulých dobách, byl zejména nájezd Tatarů roku 1633 znovu pak roku 1663, kdy Tataři pobili 45 lidí.

Za první světové války padlo 31 občanů Ludkovic, druhá světová válka si vyžádala životy dvou místních obyvatel.

Jméno Ludkovice je odvozeno od jména Luděk. Byla to ves lidí Ludkových.

V 15. a 16. století se ves psala Lidkovice, v 17. století Lytkowitze, roku 1872 Ludkovice. Stará obecní pečeť měla nápis: Obeczni peczet diediny Lutzkowice. Uprostřed srdce. Části obce: Dědina, Ve Dvoře, Skalice, Doliny. Samoty: Pod Oberským, Ve Slatinách, Pod Strání, Ve Žlébku.

Vývoj školství: do roku 1824 byly Ludkovice přiškoleny do Pozlovic, roku 1824 byla zřízena škola, která byla po požáru znovu vybudována v roce 1845. Nová škola byla postavena v 1910, přístavba roku 1949.

Historické názvy – Ludkovice:
Lytkowicze (1412), Lidkovicze (1498, 1524, 1551, 1560, 1585), v Litkowiczich (1437), v Ludkowiczich (1577), ze vsi Lydkowitz (1580, 1597), na Lydkowiczych (1580, 1597), fojta lydkowskeho (1598), Lytkowicz (1670), Lykowitz (1718), Lytkowitz (1720), Ludkowitz (1751), Ludkowitz (1845, 1872), Ludkowice (1845), Ludkovice (1872), Lidkovice (1881).
Název obce odvozen od jména Ludek (ves lidí Ludkových), Osobní jméno je zkratkou Ludmir, Ludislav, apod..

Historické názvy – Pradlisko:
ves Pradliska (1594), Pradlisstij (1594), Pradlisko (1670, 1718, 1846, 1872, 1893, 1955, 1965), Pradliska (1881), Prádlisko (1924, 1929, 1935, 1952, 1960).
Název obce odvozen od pradliska, místa na potoce kde se pere.

Historie vlastníků obce:

Ludkovice 
1412patří ke Světlovu
1590Vít Bartodějský z Bartoděj – pod Luhačovickým panstvím
1850 – 1949patří pod soudní i politický okres Uherský Brod
1949 – 1960patří pod okres Uherský Brod
1960pod okres Zlín
2003pověřená obec Luhačovice, Zlínský kraj
  
Pradlisko 
1594patří ke Světlovu
1850 – 1976součástí obce Řetechov
1976 – 1980součástí Luhačovic
1980součástí Ludkovic

Památky

Na rozcestí čtyř silnic a čtyř katastrů u Obory stojí Boží muka z roku 1719, která již není na původním místě. Byla přesunuta asi o 10 m dál při budování silnice do Luhačovic.
Pověst vypráví, že zde o půlnoci  strašívalo. Jezdil dle vyprávění naší babičky bezhlavý rytíř na koni. O půlnoci bylo slýchávat lidský nářek a dupot koňských kopyt. Jezdíval až k hrušce Na Jankovém, kde na hrušce byl zavěšen mariánský obrázek, nedaleko potůčku, kde končívalo strašení. Po hrušce není již památky. Stará cesta do Pozlovic byla asi o 80 m níže v údolí, než je dnešní silnice. Současná silnice na Řetechov byla zbudována v roce 1907 (za klukovských let na mostku byl tento letopočet). Dnes již není poznat, je odloupnutý beton.
Vypravovala, že v době před první světovou válkou pozlovický farář nebožtíka zažehnál a vysvobodil tak nešťastnou duši z prokletí. Boží muka má vedle historické též velkou uměleckou hodnotu. Snad by se našla nějaká zmínka ve farní kronice v Pozlovicích.
V té době vládl naší krajině majitel panství Volfgang Šeréni (1685 – 1743), který je prvním pochovaným šlechticem v rodinné kryptě pod kostelem v Pozlovicích. Zemřel ve stáří 58 let, dne 17. 12. 1743.
Na počátku 18. století náš kraj pustošila kurucká vojska. Navíc v roce 1715 řádil na Uherskobrodsku mor (v Uherském Brodě si vyžádal 416 životů). Podle historických zápisů byla to doba pro náš kraj velmi nešťastná.
Ještě starší Boží muka je za Bartončíkovým č. 112, která pochází z roku 1692.