HLAVNÍ NABÍDKA
FOTOGALERIE LUDKOVIC A OKOLÍ
Foto: Petr Zajíc
KONTAKTNÍ INFORMACE

Obecní úřad Ludkovice
Ludkovice 44, 763 41 Biskupice
Telefony: 577 131 933, 604 521 157
E-mail: ludkovice@volny.cz

Usnesení 5/2010

USNESENÍ č. 5/2010
ze zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 25.6.2010
 
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.       Ověřovatele zápisu: p.Bernátka a Bc.Ševčíka
2.       Zapisovatele: p.Jindru Zábojníkovou
3.       Program jednání zastupitelstva
4.       Povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí v MŠ na šk.rok 2010/2011 + 4 děti (z 24 na 28 dětí)
5.       Povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků v ZŠ na šk.rok 2010/2011 – 6 žáků (bude 18 žáků,  
vyhláška stanovuje průměr na jednu třídu 12 žáků)
6.       Rozpočtové opatření č.1/2010 rozpočtu obce na r.2010:
Příjmy-dotace na volby do PS:           pol.4111, ÚZ 98071 ……….. …….   + 23 tis.Kč
Výdaje- použití dotace na volby: par.6114, pol.dle RS, ÚZ 98071 ………     + 23 tis.Kč
             -přesun výdajů mezi položkami par.3119: pol.5171 ……………… - 72 tis.Kč
              (studie a projekty na zateplení školy)       pol, 6121 …………….. + 72 tis.Kč
7.       Uzavření dvou smluv s JMP Net, s.r.o., zastoupenou na základě plné moci Jihomoravskou plynárenskou, a.s. ( přeložení plyn.přípojky v místě budoucí stavby autobus.čekárny):
-Smlouva  o budoucí smlouvěo zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby
- Smlouva o zajištění přeložky plyn.zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících
8.       Počet členů budoucího zastupitelstva - 11 osob.
9.       Podpis Smlouvy s E-ON Distribuce, a.s. na zřízení práva věcného břemene - k využití a provozování obecního pozemku p.č.2587/1 pro účely zřízení a provozování kabelového vedení NN k novostavbě p.Miroslava Hlavičky.
10.   Zahájení a zadání výběrového řízení pro veřejnou zakázku „Zateplení objektu školy“.
 
 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1.Informativní zprávy starosty:
-         k přeložce plyn.přípojky je potřeba podpisu dvou smluv s plynárenskou společností
/zastupitelstvo souhlasí/.
-         žádost o dotaci na zbudování chodníků – byla zamítnuta.
-         žádost o dotaci na zateplení objektu školy – byla schválena.
      -      byla podána žádost o prodloužení platnosti povolení k vypouštění odpadních vod
2.Zprávu p. Bernátka o škodách na obecních porostech ve „Vršku“ po vichřici dne 12.6.2010
3. Dotazy a připomínky členů zastupitelstva -viz.zápis ze zasedání zastupitelstva.
 
Zastupitelstvo pověřuje starostu:
1.Dořešit záležitosti ohledně cyklostezky Kúty
2.Zjistit informace z KN k RCH pod přehradou
3.Umístit v „Podsedkách“ kontrolní zařízení na měření rychlosti.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………….                                                        ………………………………
   podpis starosty obce                                                                            podpis místostarosty obce