HLAVNÍ NABÍDKA
FOTOGALERIE LUDKOVIC A OKOLÍ
Foto: Petr Zajíc
KONTAKTNÍ INFORMACE

Obecní úřad Ludkovice
Ludkovice 44, 763 41 Biskupice
Telefony: 577 131 933, 604 521 157
E-mail: ludkovice@volny.cz

Usnesení 4/2010

U S N E S E N Í   č. 4/2010

ze zasedání zastupitelstva obce Ludkovice, konaného dne 7.5.2010

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1.       Zapisovatele: p.Jindru Zábojníkovou.

2.       Ověřovatele zápisu: p.Studenou a p.Vašinu

3.       Program jednání zastupitelstva obce.

4.       Přeložení plynové přípojky k domu čp.62 kvůli stavbě autobusové čekárny na návsi.

5.       Závěrečný účet obce Ludkovice za rok 2009 – bez výhrad.

6.       Pořízení změny ÚP SÚ Ludkovice podle návrhu p.Zd.Rídla, před zahájením změny doloží p. Rídl platnou kupní smlouvu.

7.       Zabezpečení obecního skladu bezpečnostními zámky a mřížemi do oken tak, aby vyhovovalo podmínkám pro pojištění.

 

 

Zastupitelstvo pověřuje starostu:

1.       Pro přípravu stavby cyklostezky ke sportovnímu areálu:

-         zjistit vlastníky dotčených pozemků

-         zadat ke zpracování Studii cyklostezky

 

2.       Pro opravu chodníku na Kútech:

-         zjistit možné varianty zpevnění svahu (opěrná zeď, piloty, aj.) , včetně cenových kalkulací

-         nechat zpracovat technickou studii proveditelnosti zajištění svahu

 

3.       Zjistit v Katastru nemovitostí informace týkající se rekreační chaty pod přehradou:

-         výši exekuce, která se váže k této stavbě

-         další podmínky, popř. jiné okolnosti bránící prodeji nemovitosti

 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:  

1.Informativní zprávy starosty o:

ü      volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se budou konat 28. a 29.května 2010 

ü      dotacích pro rok 2010: 

-         na parkové úpravy školní zahrady a zahradní techniku ( schváleno  333.106,- Kč)

-         zbudování nového sportovního areálu     (naší žádosti nebylo vyhověno)

-         obnova veřejného rozhlasu (žádost byla podána, rozhodnutí ještě nebylo vydáno)

-         na konání voleb do PS Parlamentu ČR (poskytnuta zúčtovatelná záloha 23.000,- Kč)

2.Připomínky ostatních členů zastupitelstva –viz.zápis ze zasedání zastupitelstva.                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………….                                            …………………………….

       podpis starosty                                                                   podpis místostarosty