HLAVNÍ NABÍDKA
FOTOGALERIE LUDKOVIC A OKOLÍ
Foto: Petr Zajíc
KONTAKTNÍ INFORMACE

Obecní úřad Ludkovice
Ludkovice 44, 763 41 Biskupice
Telefony: 577 131 933, 604 521 157
E-mail: ludkovice@volny.cz

Usnesení 1/2010

                              
ze zasedání zastupitelstva obce Ludkovice, konaného dne 29.1.2010
 
Zastupitelstvo obce schvaluje:
 
1.Zapisovatele :p.Jindru Zábojníkovou.
 
2.Ověřovatele zápisu: p.Dvorníka aBc.Ševčíka  
 
3. Program zasedání zastupitelstva obce.
 
4. Změnu ve složení jednotky SDH Pradlisko.
    R.Máčala ukončil činnost, do funkce velitele jednotky byl jmenován Štěpánů Alois ml., kterého    
    na postu strojníka nahradil nový člen-Juračka Pavel ml..
 
5. Podání žádostí o dotace v r.2010:
   - dotace ze SFŽP na zateplení objektu školy
    - dotace na obnovu veřejného rozhlasu prostřednictvím Mikroregionu Luhačovské Zálesí
 
6. Smlouvu o poskytnutí  příspěvku na dopravní obslužnost od r.2010 Výše příspěvku byla      navýšena z dosavadních 50,-Kč na 70 Kč na 1obyv. 
 
7. Příspěvek Charitě Sv.rodiny Luhačovice na r.2010 ve výši 12 tis.Kč.
 
8. Bezplatný pronájem tělocvičny pro skupinové cvičení jógy.
 
 
  
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
Připomínku p.Dvorníka na nutnost lepšího zabezpečení obecního skladu zahradní techniky.
 
 
  
 
 
 
  
Jarmila Urbancová                                                                  Stanislav Bartoš
   místostarostka                                                                        starosta obce